ስፖርትን ምውስዋስ ኣካላትን

ካብ ታሕሳስ 14 ጀሚሩ እቲ ንስፖርት ዚምልከት ሃገራዊ ህዝባዊ መምርሒ፡ የገልግል። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ስፖርትን ልምምድን፡ ለበዳ ብዘይዝርግሕ መገዲ ምስ ዚከናወን፡ ኪካየድ ይኽእል እዩ።
Uppdaterades

ID125

ልምምድን ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታትን

ኣብ 2001 ከምኡ'ውን ቅድሚኡ እተወልዱ ሰባት፡ ናይ ስፖርት ልምምድ ከካይዱ ከለዉ ወይ ንኻልእ ናይ መዘናግዒ ንጥፈታት ከዳልዉ ከለዉ ከምዚ ዚስዕብ ኪገብሩ ይግባእ፥

 • ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀት ምሕላው

 • ምስ ካልኦት ናይ መሳርሒታት ምልውዋጥ ዘይምግባር፡ ከም ንኣብነት፡ ናይ ማይ ጥርሙዝ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወዘተ፡ ምኽንያቱ እዚ ናይ ምራቕ ወይ ጡፍጣፍ ምትሕልላፍ የኸትል ስለ ዝኾነ።

 • ብእተኻእለ መጠን ነቲ ንጥፈታት ኣብ ደገ ከም ዚካየድ ምግባር

 • ካብ ናይ ሓባራዊ ናይ ክዳውንቲ መቐየሪ ክፍሊ ምርሓቕ

 • ካብን ናብን ናይ ንጥፈት ቦታታት በይንኻ ጕዕዞ ምግባር

 • ነቲ ንጥፈታት ብዝወሓደ ቁጽሪ ሰብ ምክያድ

እዚ መምርሕ'ዚ ነቶም ሞያዊ ስፖርት ዘካዪዱ ሰባት ወይ ድማ ነቶም ኣብ 2002 ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ኣይምልከትን እዩ።
ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣንብብ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID126

ናይ ስራሕ ትካላት ሓላፍነት

ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት፡ ኩለን ናይ ስራሕ ትካላት ብመሰረት መምርሒ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕናን ህዝባዊ መምርሕን፡ ብቑዕ ስጉምቲ ንኺወስዳ ሓላፍነት ኣለወን።
ኣብ ናይ ስፖርት ቦታታት፡ ናይ ልምምድ ኣደራሻት ኣብ ጂም፡ መሐምበሲ ቦታታት ወዘተ. እተን ትካላት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብራ ይግባእ፥

 • ነቲ ብብዙሓት ዚዝውተር መሳርሒታት ኪውልወል ወይ ኪነጽህ ከም ዘለዎ ክትትል ምግባር፡ ንኣብነት ናይ ጂም መሳርሒታት ምስ ተዘውተረ ኪነጽህ ይግባእ። ኣብዚ ድማ ናይ መንጽሂ ኣልኮላት ወይ ካልእ መንጽሂ ኪዝውተር ይግባእ።

 • ናይ ኢድ መሕጸቢ ኪህሉ ይግባእ ወይ ድማ ናይ ኢድ ኣልኮል ከምኡውን ጥንቃቐ ዝመልኦ ናይ ኣእዳው ጽሬት ኪህሉ ይግባእ።

 • ሰብ ምስ ዚሓምም ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ከም ዘለዎን ጥንቁቕ ናይ ኢድ ጽሬት ኪኽተል ከም ዘለዎን ዚሕብር ሰሌዳ/ታቤላ ኪህሉ ይግባእ።

 • ኣብቲ ምድሪቤት ንርሕቀት ዚገልጽ ምልክት ግበር፡ ነቲ ኣቕሑት ወጋግኖ፡ ብኻልእ መገዲ፡ ኣብቲ ቦታ ጽቕጥቅጥ ንኸይህሉ እኹሉ ቦታ ፍጠር።

 • እተን ንህዝቢ ክፉታት ዝኾና ጂምን ናይ ስፖርት ቦታታትን ፡ ናይ ዝለዓለ ቁጽሪ ሰብ ደረት ኪውስና ሓላፍነት ኣለወን።

ቁጽጽራዊ መምርሒ ንናይ ስራሕ ትካላት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID133

ውድድራትን ኣኼባታትን

ናይ ምውድዳር ንጥፈታት

 • ኣብ 2002 ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ብጋንታን ብሰሙንን ደረጃ፡ ኣብ ግጥም ወይ ኣብ መዓልቲ ውድድር ብጋንታዊ ስፖርት ኣብ ደገ ንጥፈታቶም ከካዪዱ ይኽእሉ ኢዮም።

 • ኣብ 2002 ድሕሪኡን እተወልዱ ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ፍሉይ ውልቃዊ ስፖርት እንተ በዝሐ ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ኣብ ግጥማት ኪወዳደሩን ኪሳተፉን ይኽእሉ ኢዮም።

ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እቶም ግጥማትን ውድድራትን ብዞባዊ ደረጃ ኪካየዱ ይኽእሉ ኢዮም፡ ወይ ድማ ብእተደረተ ጕዕዞ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)
እቶም ብሞያውያን  ደረጃ ዚካየዱ ውድድራትን ግጥማትን ቀጻሊ ኪትግበሩ ይኽእሉ ኢዮም።

ናይ ሓጋይ 2021 ውድድራትን ግጥማትን ምድላዋትን

ናይ ምድላዋትን ውድድራትን ዋንጫታትን ንጥፈታት ካብ ሰነ 1 ጀሚሩ ይካየድ። ምድላዋት ኣብ ውሽጥን ደገን ኪካየድ ይኽእል። እቲ ምድላዋት ወይ ውድድራት ክንደይ ግዜ ከም ዚወስድ ቀይዲ የብሉን።

እቶም ንጥፈታት ንለበዳ ውሕስነት ብዘለዎ መገዲ ኢዮም ዚካየዱ፡ እዚ ድማ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ዲዩ ኣብ ደገ ዚካየድ ምዃኑ፡ ከምኡውን ኣብ ናይቲ ቦታ ስፍሓትን ኣብ ብዝሒ ተሳተፍትን ይምርኮስ።

እቶም ንጥፈታት ብጉጅለ ኮይኖም ብውሱን ቁጽሪ ሰባት ኪካየዱ ይግባእ፡ ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ክፍሊ፡ ጋንታ፡ ካምፕ ህጻናት፡ መረጋገጺ ጉጅለን ካልኦት ተመሳሰልትን ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ ንከይተሓዋወሱ ኢዩ። ናይቶም ናይ ካምፕ ተሳተፍቲ ወይ መራሕቲ ኣብ ቦታታት መግቢ፡ ኣብ ኣፍደገታት፡ ኣብ ናይ ኣኼባ ክፍልታት ወይ ኣብ ካልኦት ናይ መራኸቢ ቦታታት ብብዝሒ ከይእከቡ ምጥንቃቕ። እቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዚግበር ምሕዳር፡ ውሑዳት ሰባት ኪሳተፉዎ ይግባእ፡ ገፋሕቲ መደቀሲ ክፍልታት ድማ ኣይሃሉ። ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ ወይ ሊንክ፡ ሓደ ሰብ እንታይ ኪምድብ ከም ዘለዎ ዚገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። 

ID127

ኣብ ስፖርትን ባህልን መዘናግዕን ዚነጥፋ ማሕበራት

ብመሰረት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓፈሻዊ ምኽሪ፡ ማሕበራት ከምዚ ዚስዕብ ኪገብራ ይግባእ፥

 • ብዚከኣል መጠን ነቲ ልምምድን ካልእ ንጥፈታትን ኣብ ደገ ከተካዪዶ ፈትን
 • ብዝሒ ቁጽሪ ናይቶም ብሓደ ግዜ ዚዋስኡ ሰባት ቀንሶ። ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ጽቕጥቅጥ ተቖጠብ
 • ኣብ ጋንታን ግጥማትን ዋንጫታትን ካልኦት ውድድራትን ኣይትካፈል፡ ይኹንምበር እቲ ስፖርት ናይ ሰብ ሞያ ምስ ዚኸውን ሕድገት ተገይሩሉ ኣሎ