ቀየድትን ከልከልትን ትእዛዛት

ኣብ’ዚ፡ ጽማቚ ናይ’ቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮረና ኣብ ሽወደን ዝተኣታተዉ ዝቕይዱን(ዝድርቱን) ዝኽልክሉን ትእዛዛት፡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
Uppdaterades

ID98

ብሕጊ ለበዳ እተደገፈ ስጉምቲ

ክሳዕ መስከረም 2021 ግዜያዊ ናይ ለበዳ ሕጊ ከገልግል እዩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ገለ ብኻልእ ናይ ለበዳ ምክልኻል ሕጊ ዘይጥርነፋ ትካላት  ኪዕጸዋ ወይ ኪቕየዳ እየን ማለት እዩ።

መንግስቲ  ብደገፍ ሕጊ ለበዳ፡ ቅየዳታት ኣተኣታቲዩ ኣሎ።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን፡ ካብ ሸሞንተ ሰባት ንላዕሊ ኪሳተፉ የብሎምን። ካብ ሸሞንተ ንላዕሊ ሰባት ምስ ዚርከቡ፡ ፖሊስ ነቲ ኣኼባ ደው ከብሎን ኪብትኖን ይኽእል እዩ። 

ብሕታውያን ኣኼባታት ኣብ ናይ ድግስ ቦታን ናይ ማሕበር ቦታን ካልኦት ዚካረዩ ቦታታትን ምስ ዚካየዱ፡ እንተ በዝሐ ሸሞንተ ሰባት እዮም ኪሳተፉ ዘለዎም።

ካብዚ ናጻ ዝኾኑ እቶም ኣብ ቀብሪ ዚሳተፉ እዩ። ኣብኡ ክሳዕ 20 ሰባት ኪሳተፉ ይኽእሉ ኢዮም።

ሓደ ሰብ ምስቲ ክልከላ ዚጋጮ ገለ ጽምብል ምስ ዘዳሉ፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ክሳዕ ሽድሽተ ኣዋርሕ ዚጸንሕ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ኪወሃቦ ይኽእል እዩ።

ዕዳጋ ኣቕሑ፡ ቡቲካት፡ ናይ መሕጸብ ኣካላትን ጂምን ስፖርትን  ቦትታት

እቲ ናይ ትካላት ዝለዓለ ናይ ስፍሓት ድምር ካብ 500 ሰባት ንላዕሊ ከአንግድ ኣይግባእን።

ዕዳጋ ኣቕሑን ቡቲካትን፡ ንሰባት በብሓደን ብዘይ መሰነይታን ንኺመጹ ኣድላዪ ስጉምቲ ኪወስዳ ይግባእ። ጂምን መሕጸቢ ኣካላትን ናይ ስፖርት ውሽጣዊ ቦታን ነቶም ተጠቐምቲ ንሓደ ሰብ 10 ትርብዒት ሜትሮ ጥራይ ኪፈቕዳሎም ይግባእ። እተን ትካላት፡ ነቲ ብሓደ ግዜ ኣብቲ ቦታ ዚህሉ ብዝሒ ቁጽሪ ተጠቐምቲ ዚሕብር ንጹር ታቤላ ኪህልወን ይግባእ። 

ናይ ወረዳ ምምሕድር ቦርድ፡ መምርሒ ንኺሰዓብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ናይ ለበዳ ሕግታት ጥሙር ጽሑፍ ኣብ ምምሕዳር ወረዳዊ ቦርድ ናይ ዳላርና ምምሕዳር ወብሳይት  ይርከብ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት

ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት ክበሃል ከሎ:

 • ንሰላማዊ ሰልፊ፡ ንዘተ፡ ርእይቶኻ ንምግላጽ ወይ ሓበሬታ ንህዝቢ ወይ ንውልቀ­ሰባት ንምሃብ ተባሂሎም ዝግበሩ  ሓፈሻዊ ምትእኽኻባት 
 • ንምምሃር፡ ህዝቢ ንምሕባር ወይ ዜጋታት ንምንቃሕ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ወይ ኣቕርቦታት
 • ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምትእኽኻባት
 • ኣብ ትያትራዊ ምርኢት፡ ሲነማታት፡ ምርኢት ሙዚቃን ካልኦት ስነ ጥበባዊ ፍርያት ንምርኣይ ዝግበር ምትእኽኻብ 
 • ቅዋም ዝፈቕዶም ነጻ ኾይንካ ኣኼባ ንምክያድ ዝግበሩ ካልኦት ምትእኽኻባት

ሕዝባዊ ምርኢት

ሕዝባዊ ምርኢት ክበሃል ከሎ:

 • ውድድራት፡ ምርኢታት ናይ ስፖርትን ግጥማትትን ስነ­በረራን
 • ምርኢታት ሳዕስዒት
 • መዘናግዒ ቲቮሊን ሰልፍታት በዓላትን
 • ዕዳጋታትን ዓውደ­ምርኢትን(ኤግዚቢሽን)
 • ከም ህዝባዊ ምትእኽኻብ ወይ ምርኢት ሰርከስ ዘይውሰዱ(ዘይሕሰቡ) ካልኦት ምርኢታት

ኣብያተ ትምርህቲ፡ ሕዝባዊ መጓዓዓዝያ፡ ውልቃውያን ዉራያትን ንናብ ንግዲ­ቤት(እንዳ ዱካን) ምኻድ ግን እቲ እገዳ  ኣይምልከቶምን እዩ።

ንባህልን ስፖርታዊ ፍጻመታትን ዚምልከት ሕድገታት

ካብ ሕዳር 1 ጀሚሩ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት እንተ በዝሐ 300 ኮፍ ዝበሉ ተዓዘብቲ ኪህልዉዎ እዮም።

ሓደ ጽምብል ወይ ኣኼባ 300 ተሳተፍቲ ንኽህሉዎ፡ እቲ ተሳታፋይ ካብ ካልእ ተሳታፋይ ብውሑዱ ሓደ ሜትሮ ርሒቑ ኮፍ ኪብል ኣለዎ። ብሓደ ዝመጹ ክልተ ብጾት ግን ካብ ሓደ ሜትሮ ዝቐረበ ርሕቀት ኮይኖም ኮፍ ኪብሉ ይኽእሉ እዮም።

ይኹንምበር፡ ኩላተን ወረዳዊ ምምሕዳራዊ ቦርድ ክሳዕ ካልእ ትእዛዝ ዚመጽእ ነዚ ዓይነት ፍጻመ'ዚ ዚፍቀድ ተሳትፎነት እንተ በዝሐ 8 ሰባት ኪኸውን መሪጸን ኣለዋ።

ID130

 ኣብ ግዜ ለበዳ ዚካየድ ዓመታዊ ጉባኤን ኣኼባታትን

ማሕበራዊ ትካላት ነቲ ዓመታዊ ዘተአንን ኣኼባታተንን ንካልእ ግዜ ከመሓላልፋኦ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ከካይዳኦ ይሕበራ ኣሎዋ። ብመሰረት ናይዚ  ግዜያዊ ሕጊ፡ ሓላፍነተን እተወሰነ ኩባንያታትን ቁጠባውያን ማሕበራትን ፡ ውክልናን  ብፖስታ ጌርካ ምድማጽን ከዘውትራ ይኽእላ እየን። ኣብዚ ጽሑፍ'ዚ፡ ኣብ ግዜ ለበዳ ንዓመታዊ ዘተታትን ኣኼባታትን እንታይ ከም ዝሓይሽ ዚምልከት እኩብ ሓበሬታ ቀሪቡ ኣሎ።

ግዜያዊ ሕጊ ንሓላፍነተን እተወሰነ ኩባንያታትን ማሕበራትን

ነቶም ኣብ ግዜ ለበዳ ብኩባንያታትን ትካላት ማሕበራትን ዚካየዱ ኣኼባታት ንምቅላል ዚሕግዝ ግዜያዊ ሕጊ፡ ሚያዝያ 2020 ኣብ ግብሪ ውዒሉ እዩ። እቲ ሕጊ፡ ነተን ኩባንያታትን ማሕበራትን፡ ውክልናን ብፖስታ ጌርካ ምድማጽን ከዘውትራ የኽእለን። እቲ ሕጊ ክሳዕ ታሕሳስ 31-2021 ንኸገልግል ብመንግስቲ ተወሲኑ ኣሎ። ነቲ ግዜያዊ ሕጊ ኣብዚ ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ፥ ናይ ሽወደን ኩባንያታት መመዝገቢ ቤትጽሕፈት  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ህዝባዊ ምኽሪ ንማሕበራትን ንውልቃውያንን

ብመሰረት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሕን ህዝባዊ ምኽርን፡ ኩሉ ሰብ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ዝርጋሐ ንምቕናስ ሓላፍነት ኣለዎ።

ከም ማሕበር መጠን፡ ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ይግባእ፥

 • እንተ ተኻኢሉ፡ ነቲ ዓመታዊ ዘተን ኣኼባታትን ንኻልእ ግዜ ኣመሓላልፎ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ኣካይዶ
 • ካብ ካልኣይ ኣኼባ ምክያድ ምቝጣብ ወይ ድማ ብዲጂታላዊ መገዲ ምክያዱ

ከም ውልቃዊ ብውሑዱ ከምዚ ክትገብር ይግባእ፥ Som enskild bör du bland annat: 

 • ርሕቀት ምሕላው
 • ናይ ሕማም ምልክታት ምስ ዚረኣየካ፡ ኣብ ገዛ ምጽናሕ
 • ነቲ ምስ ቀረባኻን ሓደስትን ዝኾኑ ሰባት እትገብሮ ርክባት ደርቶ፡ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ እትራኸቦም ሰባት ጥራይ ድማ ተራኸብ
 • እንተ ተኻኢሉ ኣብ ደገ ጥራይ ምስ ሰብ ተራኸብ

ናይ ሓደጋ ግምገማ ግበር

ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ኪራኸቡ ከለዉ ነቲ ናይቲ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ይውስኹሉ ማለት እዩ። በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ብማሕበራትን ብካልኦት ትካላትን ኪዝውተር ዚኽእል ናይ ሓደጋ ግምገማ መሳርሒ ኣዳሊዩ ኣሎ። ነዚ መሳርሒ'ዚ ኣብ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት  ትረኽቦ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)።

ሕግታትን ክልከላታትን

ብመሰረት ሕጊ ለበዳ፡ ንናይ ማሕበራት ኣኼባ ዚምከት ክልከላ የልቦን። ነቲ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ዚውስን'ውን የልቦን፡ ግን ከምዚ ዚኸውን እቲ ኣኼባ ኣብ ገለ ብሕታዊ ገዛ ወይ ስፍራ-ኣታኽልቲ እንተ ተኻዪዱ ጥራይ ኢዩ። እቲ ኣኼባ ኣብ ዝካረ ገዛ እንተ ተኻዪዱ ወይ ድማ እቲ ኣኼባ ከም ህዝባዊ ኣኼባ እንተ ደኣ ተቖጺሩ፡ እቲ ቁጽሪ ተሳታፊ ካብ ሸሞንተ ኪበዝሕ የብሉን። ሓደ ኣኼባ ከም ህዝባዊ ኣኼባ ኮይኑ ንኺቑጸር፡ ንህዝቢ ተባሂሉ ኪዳሎ ኣለዎ ወይ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኪሳተፎ ኪኽእል ኣለዎ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣኼባታት ኣብ ናይ ፖሊስ ወብሳይት ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)።

ID10

ናብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ምብጻሕ ዚምልከት

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ናብ ፍሉይ ገዛውቲ ኣረጋውያን ዚግበር ምብጻሕ ኪኽልክሎ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 የገልግል።

ንምብጻሕ ዚምልከት፡ እንታይ ቅቡል ከም ዝኾነ ንምፍላጥ፡ ነቲ ዚምልከቶ ገዛ ኣረጋውያን ተወከሶ። እቶም ነቲ ትካል ዘካይዱ፡ ነቲ ሕማም ኣብቲ መንበሪ ቤትን ኣብቶም ሰራሕተኛታትን ንኸይላባዕ ሓላፍነት ኣለዎም። እቶም ኣዝማድን እቶም ተቐመጥትን ከይተረፉ እቲ ለበዳ ከይስፋሕፋሕ ንኺድርቱ ብማለት ነቲ ህዝባዊ መምርሒ ኺስዕቡ ሓላፍነት ኣለዎም። 

ነቲ ብምኽንያት ናብ ገዛውቲ ኣረጋውያን ምብጻሕ ዚስዕብ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኣቐዲምካ ንምዕጋት ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ።

(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID120

ንዜጋታት ወጻኢ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከድሊ እዩ

ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ዕድሚኦም 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ ሽወደን ንምጕዕዓዝ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ ይግባእ። ይኹንምበር፡ እቶም ንኣብነት ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ግን ኣብ ሃገር ሽወደን ምዝጉባት ዝኾኑ ወይ ድማ ቅቡል ናይ መንበሪ ፍቓድ፡ ናይ መንበሪ መሰል፡ ናይ መንበሪ ሓለፋ ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ካብ ናይ መርመራ ግዴታ ናጻ ኢዮም  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)። ነቶም ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን ደንማርክ ኖርወይን ናብ ሽወደን ዚኣተዉ ሰባት ብዚምልከት ከኣ ፍሉይ መምርሒ ኣሎ። ኣብ ታሕቲ ተመልከት። 

ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተገብረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ሓሊፉ ኪኸውን ይግባእ። እቶም ብስራሕ ዚመላለሱን ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን እቲ ዘርእዩዎ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ በዝሐ ሓደ ሰሙን ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ ነቲ ዝሓለፈ ንምእታው ሃገር ዚምልከት ክልከላ እዩ እተማለአ ዚገብሮ።

እዘን ዚስዕባ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እየን፥ ጸረ-ጂን መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ ከምኡውን LAMP-መርመራ።

እቲ ወረቐት ምስክር ቅቡል ንኪኸውን፡ እዘን ዚስዕባ ሓበሬታታት ኣብቲ ወረቐት ኪሰፍራ ይግባእ።

 • ስም ናይቲ እተመርመረ ሰብ
 • ናይቲ መርመራ እተኻየደሉ ዕለት
 • እቲ እተኻየድ መርመራ፡ ጸረ-ጂን መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ ወይ LAMP-መርመራ ምዃኑ ኪንጸር ይግባእ
 • ናይቲ መርመራ ውጽኢት
 • ወሃቢ ምስክር ወረቐት

እቲ ሓበሬታ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወጂያን፡ ዳኒሽ ወይ ፈረንሳ፡ ብንጹር ኪሰፍር ይግባእ።

ንጠለብ መርመራ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ክልከላ ነቲ ኣድላዪ ዘይኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻ ይምልከት። እቲ ክልከላ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 የገልግል።

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ናይ ካልእ EU/EES-ሃገር ዜጋ ዝኾኑ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ዝኾነን እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረን ውጽኢት መርመራ ከርእዩ ይግባእ። ሽወደናውያን ዜጋታት፡ ኣብ ወጻኢ ኪቕመጡ ምስ ጸንሑ ናብዚ ኪመጹ ከለዉ ኪምርመሩ ይግባእ።  

ንክልከላ ምእታው ሃገርን ንሕድገታትን ዚምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቲ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ናብ ሽወደንን ዚግበር መገሻ ዚምልከት ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቶን መልስን  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

ንወጻእተኛታት ዜጋታት ብዚምልከት፡ ነቲ ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ደንማርክን ኖርወይን ናብ ሽወደን ዝዓለመ መገሻታት፡ ግዜያዊ ክልከላ ተነቢሩሉ ኣሎ።

ካብ መጋቢት 31-2021 ጀሚሩ ደንማርክን ኖርወይን፡ ልክዕ ከም ካልኦት EES-ሃገራትን ዓባይ ብሪጣንያን ተመሳሳሊ ሕግታት እዩ ዚምልከተን፡ ከምኡውን ከምቲ ነተን ካብ EES ሃገራት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ዚምልከተን ሕጊ ንኣታተን ድማ ይምልከተን ። እቲ ካብ ካልእ EES ሃገር ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ፡ ኪኣቱ ዚፍቀደሉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእይ ጥራይ እዩ። እቲ መርመራ ድማ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። ስለዚ ንዓባይ ብሪጣንያ ዚምልከት ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ፡ ከምቲ ሓፈሻዊ ነተን ካብ EU/EES ወጻኢ ዘለዋ ሃገራት ዚምልከት ክልከላ እዩ።  

ኣብ ወጻኢ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ

ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ኮቪድ-19 ዘኸትሉ ሓደስቲ ዓሌት ቫይረስ ተራእዮም ኣለዉ። ስለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩላቶም ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ገያሾ፡ ዜግነቶም ብዘየገድስ፡ ኪኣትዉ ከለዉ ኪምርመሩን ንሸውዓተ መዓልታት ድማ ምስ ሰብ ካብ ምርኻብ ኪቑጠቡን የተሓሳስብ። እቲ ገያሻይ ካብ ወጻኢ ምስ ኣተወ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ካልኣይ መርመራ ኪገብር ይግባእ። እዚ ድማ፡ እቲ ሰብ ቅድሚ ናብ ሃገር ምእታዉ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ንምርኣይ ዘድልዮ ይኹን ወይ ኣይኹን ብዘየገድስ እዩ።

 • እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ጽናሕ
 • ክሳዕ ዚከኣለካ ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ተቖጠብ
 • ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ተመርመር፡ ብድሕሪኡ፡ ሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሕካ ድማ መሊስካ ተመርመር

ኩሉ ናይ ቤተሰብ ኣባል እውን ክሳዕ ናይ ቅምሶ መርመራ መልሲ ዚረክብ ኣብ ገዛ ይጽናሕ።

ነቶም ካብ ወጻኢ ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቶም ሓደስቲ ዓሌት ቫይረስ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

1177 ብዛዕባ ናይ ቅምሶ መርመራ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID30

ኣብያተ-መሳሰዪ

ኩለን ኣብያተ-መሳሰዪ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምዕጋት ስጉምትታት ኪወስዳ ሓላፍነት ኣለወን። እዚ ዚስዕብ ኣብ ግብሪ ይውዕል፥ 

 • ኣብ ሓደ ሰደቓ እንተ በዝሐ ኣርባዕተ ኮፍ ኪብሉ ይግባእ። እዚ፡ ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።
 • ኣብቲ ከም ንግዲ ዚቑጸር መሳሰዪ መስተን ምግብን፡ ኣብ ሓደ ሰደቓ፡ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ዚፍቀድ።  

 • ካብ ሰዓት 8 ምሸት ጀሚሩ፡ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ብኣልኮላዊ ነገራት እተቓመመ መስተ ምስሳይ ክልኩል እዩ። እዚ፡ ካብ 24 ታሕሳስ ይጅምር።
 • ናይ መግብን መስተን መሳሰዪ ቦታ ካብ ሰዓት 8: 30 ኪዕጾ ይግባእ።  

እቲ ቤት-መሳሰዪ ከምዚ እውን ኪገብር እዩ፥

 • ነቶም ኣብ ሪጋ ወይ መስርዕ፡ ኣብ ጣውላ፡ ኣብ ቡፌ፡ ኣብ ናይ ባራት ባንኮ ዚርከቡ ሰባት ንኸይጸቓቐጡ ስጉምትትት ምውሳድ።
 • ነቶም ተገልገልቲ እንተ ወሓደ ሓደ ሜትሮ ናይ ሓድሕድ ርሕቀት ከም ዚህልዎም ምግባር።
 • ነቶም ጣውላ ዝሓዙን ኣብ ባንኮ ዘለዉን ጥራይ ምስሳይ።
 • ክሳዕ ምጽቕቓጥን መስርዕን ዘይፈጠረን ዚከኣል እንተ ኾነን፡ ነቶም ተገልገልቲ፡ ምግብን መስተን ባዕላቶም ኣዚዞም ንገዝኦም ከም ዚወስዱ ምግባር።
 • ነቶም ተገልገልቲ ኣእዳዎም ብማይን ሳምናን ንኺሕጸቡ ምምካር ወይ ድማ ኣልኮል ምቕራብ።
 • ነቶም ተገልገልቲ ከመይ ገይሮም ነቲ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ከጕድሉዎ ከም ዚኽእሉ ምምካር።

እተን ኮሙናት ነተን ኣብያተ-መሳሰዪ ኪከታተለአን እየን። መርምርሒታት ይሰዓቡ ከም ዘየለዉ ምስ እተስተብህል፡ ናብተን እቲ ቤት-መሳሰዪ ዝርከበሉ ኮሙን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።