ክታበት፡ መድሃኒትን ክንክንን

ኣብዚ፡ ነቲ መደባት ክታበትን፡ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነቲ ኣስጋእነት ናይቲ ክታበት ከም ዚምድበሉን፡ ከምኡውን ንናይ ኮቪድ-19 መድሃኒትን ክንክንን ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ።
Uppdaterades

ID116

ንኽታበት ዚምልከት፥ መዓስን ንመንን ኢዩ ዚውሃብ?

እቶም ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝለዓለ ምክልኻል ዘድልዮም ሰባት ኣብ ክታበት ቀዳምነት ይውሃቦም።

መድረኽ 1፥ እቶም ብቐዳምነት ዚስርዑ ጉጅለ ተኸተብቲ፡ እቶም ኣብ ናይ ኣረጋውያን ገዛውቲ ዚቕመጡ ወይ ከኣ ዘቤታዊ ኣግልግሎት ዘለዎምን፡ እቶም ኣብቲ ገዛ ዚቕመጡን እቶም ኣብኡ ዘገልግሉ ሰራሕተኛታትን እዮም።  

መድረኽ 2፥ ብድሕር'ዚ እቲ ክታበት ነቶም ዕድሚኦም 65 ወይ ካብኡ ዚልዕልን ይውሃብ። ኣብዚ ዚጥርነፉ ድማ እቶም ናይ  LSS-ረድኤት ወይ ናይ ሓገዝ ድጎማ፡ ክንክንን ኣላዪነትን ዚውሃቦም በጽሕታትን ከምኡውን ናይ ኣንጉዕን ካልእ ዓይነት ናይ ክፍሊ-ኣካል ተኸላን (transplant)ዝገበሩ ከምኡውን ናይ ዲያሊሲስ ክንክን ዚወስዱን እዮም።

መድረኽ 3: ኣብቲ ሳልሳይ መድረኽ ዚጥርነፉ እቶም ንኮቪድ-19 ብዝለዓለ ኣስጋእነት እተቓልዑን ከምኡውን እቶም ነቲ መምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ንኺስዕቡ ጸገም ዘለዎም ሰባት፡ ንኣብነት፡ ናይ ምርሳዕ ወይ ናይ ስነልቦናዊ ስንክልና ዘለዎም ቀዳምነት ይውሃቦም። ኣብዚ፡ እቶም ኣብ ኣስጋኢ ማሕበራዊ ኩነታት ዚነብሩ ሰባት እውን ይስርዑ እዮም።  

መድረኽ 4፥ ኣብ መወዳእታ ንኽታበት ዚስርዑ ድማ እቶም ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ላዕሊ እተጠቕሳ መድረኻት ዘየለዉ እዮም። ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ንቡር ኣጋጣሚታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተቡ የብሎምን። ሕዱር ሕማም ምስ ዚህሉዎም፡ ምስቲ ሓኪም ምምይያጥ የድሊ። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነፍሰጾራት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተባ የብለንን። ክሳዕ ሕጂ ንኸምዚ ዝበለ ክታበት ንምክያድ እኹል ውሕስነት ዘለዎ ሓበሬታ ኣይተረኽበን።

ንጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ስታቲስቲክ  (ብቛንቋ ሽወደን)

በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ነቲ ን18 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ዚውሃበ ክታበት ከጽንሖ መሪጹ ኣሎ። ነቶም ገለ ሕማም ዘለዎም፡ ወይ ንኮቪድ-19 ዘቃልዕ ዓይነት ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ህጻናት፡ እቲ ምሃብ ክታበት ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ምስቲ ናታቶም ሓኪም ኪዝተየሉ እዩ።

መዓስ እዩ ተራይ?

ብመሰረት ናይቲ ዓይነት ጉጅለኻ፡ እቲ ክታበት ምስ ተዳለወ ክትጽዋዕ ኢኻ። እተፈላለያ ወረዳታት ንኣገባብ ክታበት ብዚምልከት እተፈላለየ መገድታት ኣለወን፡ እዚ ድማ እተፈላለዩ ጉጅለታት ኪኽተቡ ከለዉ ፍልልያት የርኢ እዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ኣየኖት ጉጅለታት ንኽታበት ይጽውዑ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ወረዳኻ  ወይ ድማ ኣብ  1177 Vårdguiden ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።

ID117

ክታበት እንታይ ሓገዝ እዩ ዚህብ?

እቲ ክታበት፡ ኣንጻር ሓደገኛ ሕማም እዩ መከላኸሊ ዚፈጥር። ድሕሪ ክታበት፡ እቲ ኣካል ኣንጻር ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይፈጥር። ይኹንምበር፡ ኩሎም እተኸትቡ ምሉእ ናይ ምክልኻል ውሕስነት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 ክታበት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንኹሉ ክታበት ዚምልከት እዩ። ግን ከኣ ብኸቢድ ሕማም ንኸይትጥቃዕ ይጠቕመካ እዩ። 

ID118

ድሕሪ ክታበት እንታይ እየ ክሓስብ ዘሎኒ?

እቶም ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት፡ ሰለስተ ሰሙናት ድሕሪ ክታበት ካብ ሓደገኛ ሕማም ዚከላኸል ዓቕሚ ኣለዎም፡ ይኹንምበር፡ እቲ ምክልኻል ዓቕሚ ምሉእን ዘላቕን ንኪኸውን፡ እቲ ቀዳማይ ክታበት ብኻልኣይ ክታበት ኪድምደም ይግባእ።
ሓደ እተኸትበ ሰብ፡ ካብታ ቀዳመይቲ ክታበት ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ኣብ ገዛ ምስ ሰባት ኪራኸብ ይኽእል እዩ። ኣብ ድኳናት ከይዱ ኪሽምት፡ ወይ ናብ እንዳ ቀምቃማይ ኪኸይድ ይኽእል ኢዩ፡ ግን ንኻልኦት ጽቕጥቅጥ ኪፈጥር የብሉን። ሰባት ኣብቲ ብዝሒ ተጓዓዝቲ ዘለዎ ግዜ፡ ናይ ሓባር መጎዓዝያ ካብ ምጥቃም ኪቝጠቡ ይግባእ። እዚ ድማ  ንዝተኸተቡ ዚምልከት ኮይኑ በቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና እተጻሕፈ ሓበሬታ እዩ።  
እቲ እተኸትበ ሰብ፡ ወላ'ውን ኣብቲ ገዛ ሓደ ብኮቪድ-19 እተታሕዘ ሰብ ይሃሉ፡ ኣብ ገዛ ኪጸንሕ ኣየድልን።
ምስ ደቅኻን ደቅደኻን ርሕቀትካ ከይሓሎኻ ኣብ ገዛ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ፡ ግን ንሳቶም ምልክት ሕማም ኪህልዎም የብሉን።
ኣብ ናይ ኣረጋውያን ገዛውቲ ክንክን ዚግበረሎም ኮይኖም እተኸትቡ ሰባት፡ ካብቲ ገዛውቲ ወጺኦም ኣዝማድ ኪበጽሑ ይኽእሉ እዮም፡ ይኹንምበር ንነብስኻን ንኻልኦትን ከመይ ጌርካ ካብ መልከፍቲ ክትሕሉ ከም ዘሎካ ዚገልጽ መምርሒ ብምስዓብ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ተነቀፍቲ ሰባት ክትሓስበሎም ይግበኣካ።   
እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዘሎ መልከፍቲ ኣዚዩ ልዑል ብምዃኑ፡ ክሳዕ ኩሎም እቶም በጽሕታት ዚኽተቡ፡ እቲ ናይቶም እተኸትቡ ሰባት ምትሕውዋስ በብደረጃ ኪኸውን ይግባእ። እቲ ኣብ ገዛ ምጽናሕ፡ ኣእዳውካ ምሕጻብ፡ ርሕቀትካ ምሕላው፡ ምልክታት ምስ ዚረኣየካ ድማ ምምርማር ዚብል መምርሒ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ቀጻሊ ኪሰዓብ ይግባእ።
ብበዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዝቐረበ ነቶም እተኸትቡ ዚምልከት መምርሒ ኣብዚ ኣንብብ
(እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
ድሕሪ ክታበት ንዚረአ ምልክታት ሕማም ዚምልከት መርመራ
ንስኻ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ጸረ ኮቪድ-19 እተኸተብካ፡ እቲ ዚረአ ምልክታት ከም ናይቲ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤን እንተ ኾይኑሞ ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን ምስ ዚጠፍእ፡ ክትምርመር ኣይድልየካን እዩ። ግን ክሳዕ እቲ ምልክታት ዘሎካ ኣብ ገዛ ጽናሕ።
ድሕሪ ሓደ መዓልትን ለይትን እቲ ምልክታት ጌና እንተ ተራእዩ፡ ክትምርመር ይግበእካ፡ ወላ'ውን ተኸቲብካ እንተ ኾንካ። ምእንቲ ንኻልኦት ከይትለክፍ፡ ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብዚ ዚስዕብ ወብሳይት ነዚ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ (እቲ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
1177 ነቲ ኣብ ወረዳኻ ዘሎ ንመርመራ ዚምልከት ሓበሬታ
•    ንመርመራ ኮቪድ-19 ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ
•    ንቅምሶ መርመራ ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተመልከት Krisinformation.se
ID121

ናይ ክታበት መረጋገጺ ወረቐት

ኣብዚ እዋን'ዚ ንኹሉ ወረዳታት ዚሓቁፍ ሃገራዊ ናይ ክታበት ሰርቲፊከት የለን። እቲ በዓልመዚ ዲጂታላዊ ምምሕዳር (DIGG) ነቲ ናይ ክታበት ወረቐት ምስክር ዚትክእ ዲጂታላዊ ኣማራጺ የዳሉ ኣሎ። ከምዚ ዝበለ ሰርቲፊከት ነቶም ካብ ገለ ሃገራት ናብዚ ዚኣትዉ ሰባት ወይ ኣብ ናይ ባህልን ስፖርትን ፍጻመታት ዚነጥፉ ከድልዮም እዩ። ናይ መንግስቲ ዕላማ፡ ነቲ ናይ ክታበት ዲጂታላዊ ሰርቲፊከት ኣብ መወዳእታ ሓጋይ 2021 ድሉው ንኺገብሮ እዩ። ክሳዕ ሽዑ ግን ናይቶም ዚኽትቡ ትካላት ሓላፍነት፡ ናይ ክታበት ሰርቲፊከት (ዲጂታላዊ ዘይኮነ)ምሃብ እዩ።
ኣብዘን ዚስዕባ ወብሳይታት ተወሳኺ ዚንበብ ሓበሬታ ኣሎ። (እቲ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን እዩ)
በዓልመዚ ድጂታላዊ ምሕደራ
•    መንግስቲ
•    በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና

ID129

ንኮቪድ-19 ዚምልከቱ ቅቡላት ዝኾኑ ክታበታት


ኣብ ሃገር ሽወደንን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣርባዕተ ቅቡላት ጸረ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣለዉ፥
•    ኮሚርናቲ፡ ካብ ፋይዘር/ቢዮን ተክ (Comirnaty, från Pfizer/BioNTech)
•    ኮቪድ-19 ክታበት ሞደርና፡ ካብ ሞደርና (Moderna)
•    ቫክስዘቭሪያ (Vaxzevria)፡ ካብ ኣስትራ ዘነካ (Astra Zeneca) ( ቅድሚ ሕጂ ኣስትራ ዘነካ ይብሃል ነይሩ)። ብመሰረት በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ እዚ ክታበት'ዚ ነቶም 65ንን ካብኡ ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ኢዩ ዚውሃብ።   
•    ኮቪድ-19 ክታበት ያንሰን፡ ካብ ያንሰን (Janssen)

ኣብ ትካል መድሃኒት ብዛዕባ እተፈላለዩ ክታበታት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎኩም። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID102

እቲ ክታበት ብኤውሮጳዊ ሕብረትን በቲ ወኪል ፍርያት መድሃኒትን ኪጸድቕ ይግባእ

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ክታበት ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ቅቡልነቱ ዚረጋገጽ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ክታበት በቶም ናይተን ኣባላት ሃገራት ክኢላታት ይጽናዕ ማለት እዩ፡ ኣብዚ ኸኣ ናይ ሽወደን ክፍሊ ሕክምና ይሳተፉ እዮም። እቲ ቅቡልነት ዚረጋገጽ ካብቲ ኣፍራዪ ክታበት እኹል ሓበሬታን ጸብጻብን ምስ ዚርከብ እዩ። ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ እንታይ ዓይነት ክሊኒካዊ ፈተናታት ከም እተወስደን እቲ መጽናዕቲ ክንደይ ስፍሓት ከም ዘለዎን ብንጹር ምሕባር ኣገዳሲ እዩ።

ሓደ ክታበት ተቐባልነት ኪህሉዎ ወይ ከይህሉዎ ዚኽእል፡ እቲ ጥቕሙ ልዕሊ ጉድኣቱ ምስ ዚኸውን እዩ። እቲ ጉድኣቱ ኣብቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ኪረአ ስለ ዚኽእል፡ ተጸኒዑ ኪሕበር ይግባእ። እቲ ክታበት ቅቡልነት ምስ ረኸበ'ውን፡ ምእንቲ ሓደስቲ ጎድናዊ-ሳዕቤናት ከይህልዉ፡ ቀጻሊ ምክትታልን ምቁጽጻርን የድሊ እዩ።

ID108

እቶም ክታበታት እንታይ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም?

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ እተወጋእካሉ ክፍሊ ኣካል ከም መጠን ጎድናዊ ሳዕቤን፡ ሕበጥን ቂሕን ኪህሉ ይኽእል። ከምኡውን ቅርጥማት፡ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ ወይ ቀጨውጭው ምባል ኪፍጠር ይኽእል። እዚ ግን በቲ ናይ ኣካላት ናይ ምክልኻል ባህርያት ዚፍጠር ልሙድ ተርእዮ ኢዩ። ዝበዝሕ ግዜ፡ ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ቀሊል ኮይኑ ኣብ ቅሩብ መዓልታት ይጠፍእ እዩ። እቲ ምልክታት ካብ ሓደ መዓልትን ለይትን ሓሊፉ ምስ ዚቕጽል ግን፡ ጎድናዊ ሳዕቤን ከይከውን ይኽእል ኢዩ፡ ስለዚ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትገብር ይግባእ። ክሳዕ'ቲ ምልክታት ዘሎካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

ሓደ ሰብ፡ ነቲ ልሙድን ነቲ ዘይልሙድን ጎድናዊ ሳዕቤን ብዚምልከት ኣብቲ እተፈላለየ ናይ ትካል መድሃኒት ናይ ክታበት ጽሑፍ ሓበሬታ  ኣትዩ ከንብብ ይኽእል እዩ። (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ኩሉ ዘጠራጥር ጎድናዊ ሳዕቤን  ክትትል ይግበረሉ ኢዩ

መንግስቲ፡ ነቲ ትካል መድሃኒት፡ ናይቶም ዚመጹ ዘለዉ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣስጋእነትን ጎድናዊ ሳዕቤናትን ብዚምልከት ክትትል ኪገብር መዚዙዎ ኣሎ።

ብዛዕባ ዘጠራጥር ጎድናዊ ሳዕቤናት ዚምልከት ጸብጻብ፡ ኣብቲ ትካል መድሃኒት  ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ኢዩ)

ID119

ነቲ ኺመጽእ ዚኽእል ጎድናዊ ሳዕቤናት ዚምልከት ውሕስነት

ብሰንኪ ሓደ መድሃኒት፡ ጉድኣት በጺሑኒ ኢልካ ምስ እትግምት፡ ነቲ ናይ ሽወደን ናይ መድሃኒት ውሕስነት ትካል ክትውከሶ መሰል ኣሎካ። በዚ ድማ እቲ ጉዳይካ ብናጻ ኪምርመር ይኽእል። እቲ ጉድኣት ምስ ተመርመረ እሞ እቲ መድሃኒት ናይቲ መጕዳእቲ ጠንቂ ምዃኑ ምስ ዚግምገም፡ ካሕሳ ኪወሃበካ ይኽእል። እዚ፡ ንክታበት እውን ይምልከቶ እዩ፡ ማለት እቲ ክታበት ካብቶም ቅቡላት ጸረ-ኮቪድ-19 ምስ ዚኸውን።

ብተወሳኺ ኣብ ናይ መድሃኒት ውሕስነት ወብሳይት  ኣንብብ (ብቛንቋ ሽወደን)

ናይ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ምስ ወሰድካ ዘጋጥም ሳዕቤን ብዚምልከት ዘሎ ናይ ስምምዓት ሓበሬታ ኣብ ናይ መንግስቲ ወብሳይት (ብቛንቋ ሽወደን)

ID39

መድሃኒት

ኣብ ኤውሮጳ፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ዝኾኑ ክልተ መድሃኒት ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ንሳቶም ድማ እቲ ጸረ-ቫይረስ ዝኾነ መድሃኒት ቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ደክሳመታዞን እዮም። ንሱ ንረኽሲ የጕድሎ፡ ነቲ ስርዓት ተጻዋርነት ወይ ኢምዩን ሲስተም ድማ ይጸቕጦ።  

ዝሓለፈ ሓምለ 2020፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን፡ ንቨክሉሪ ''ቅድመኩነታዊ ተቐባልነት'' ሂቡዎ ነይሩ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ፡ ንሓደ መድሃኒት ብዚምልከት፡ እቲ እዋናዊ ሓበሬታ ወይ ዳታ ካብቲ ልሙድ ትጽቢት ዝወሓደ ስፍሓት ኪህሉዎ ከሎ ዚውሃብ ተቐባልነት እዩ። ቅድመኩነታዊ ተቐባልነት ኣድላዪ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ እቲ ጥቕሙ ካብቲ ኣስጋእነቱ ስለ ዚዛይድ እዩ፡ ከምኡውን ብህዝባዊ ጥዕና መዳይ ኪረአ ኸሎ፡ ብቕልጡፍ ተረካቢ ብምዃኑ ንህዝባዊ ጥዕና ኣገዳሲ እዩ። 

ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ንረምደሲቪር ከም ጸረ-ኮቪድ-19 ኮይኑ ንሕሙማት ንኺወሃብ ኣይመክርን እዩ።

ትካል ፍርያት መድሃኒት፡ ንቨክሉሪ (ረምደሲቪር) ከምኡውን ንደክሳመታዞን ዚምልከት (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ጐናዊ ሳዕቤናት ምስ ዚረኣዩኻ ክትሕብር ይግበኣካ
ንኮቪድ-19 ዚምልከት ሕክምና ክትወስድ ከሎኻ፡ እቲ መድሃኒት ጐናዊ ሳዕቤናት እንተ ደኣ ኣኸቲሉልካ፡ ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ክትሕብር ኣገዳሲ እዩ። ናብቲ ትካል ፍርያት መድሃኒት ወብሳይት ሓብር

በዓል መዚ መድሃኒትን ሕክምናዊ ፍርያትን፡ ኮቪድ-19ን መድሃኒትን ዝምልከቱ ዝውቱራት ዝኾኑ ሕቶታትን መልስታቶምን ኣብ’ዚ ኣኪቡ ኣቕሪብዎም ኣሎ።

ID40

ሕክምናዊ ክንክን

መብዛሕቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሰባት ነቶም ምልክታት ሕማም ልክዕ ከም ኣብ ሕማም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዘለዉ ምልክታት ምዃኖም ስለ ዘለሊዎም ሕክምና ምኻድ ኣየድልዮምን’ዩ።ሒደት ካብ’ቶም ዝተለኽፉ ግን ከቢድ ሕማም ስለ ዝገብረሎም ሕክምና ብምኻድ ክንክን ከድልዮም ይኽእል’ዩ።እቲ ሕማም ሃንደበት ክገደካ ምስ ዝጅምር ወይ የዕሪፍካ ከለኻ ጸገም ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ፡ ወዓል ሕደር ከይበልካ ንክፍሊ ሕክምና ተደሃዮ።

ID41

ባዕላዊ ክንክን ኣብ እዋን ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም

ዝተቓለሉ ምልክታት ሕማም ኣብ ዝህልዉኻ እዋን፡ ንክሕሸካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ክትገብሮም ትኽእል ክንክናት ንምፍላጥን ምኽሪ ንምርካብን 1177 ተወከሶ:

  • ብዙሕ ፈሳሲ ስተ። ብፍላይ ሰዓልን ረስንን ኣብ ዝህልወካ እዋን።
  • ተደረብቲ መተርኣሳት ብምግባር፡ ርእስኻ ክብ ከም ዝብል ግበሮ።
  • ረስኒ ዘህድእ ወይ ዝቕንስ መድሃኒት ውሰድ።
  • እኹል ዕረፍቲ ውሰድ፡ ንነዊሕ ግን ከይተንቀሳቐስካ ጸጥ ኣይትበል። ምኽንያቱ ሳንቡእ ካብ ዕዮኡ ይዕንቀጽ ስለ ዘሎን ነቲ ምሕዋይ ሕማም ከኣ ስለ ዘካብዶን።

ብርክት ዝበሉ ምኽርታት ኣብ 1177 ኣለዉ።

ID42

ሕክምናዊ ክንክን ኣብ እዋን ከቢድ ሕማም

ገለ ካብ’ቶም ኮቪድ-19 ዝሓመሙ፡ ከቢድ ረኽሲ ሳንቡእ(ኒሞንያ) ስለ ዝገብረሎም፡ ጸገም ምስትንፋስ ይፈጥረሎም። ከቢድ ሕማም ምስ ዝገብረልካ፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣካሊትን ኣብ ዕዮአን ክዕንቀፋ ስለ ዝኽእላ፡ ንዐአን ዝድግፍ ሕክምናዊ ክንክን ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። ንኣብነት ተወሳኺ ኦክስጅን ይወሃበካ ወይ ኣብ ምስትንፋስ ትሕግዘካ መስተንፈሲት ማሺን ይግበረልካ።ኣብ’ዚ 1177 በታ መስተንፈሲ ዝወሃብ ሕክምናዊ ክንክን ከመይ ከምዝሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ።

ID49

ናይ ትሃድሶ-ሕክምና - ብድሕሪ ሕማም  “ኮቪድ-19”

ሰዓታት ሕክምና ሕሙታት  እቶም covid-19 ዘማዕበሉ፡ ብፍላይ ከኣ እቶም ጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም፡ ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል’ዩ።

ሕማም ”ኮቪድ-19” ምስ ኣሕለፍካ፥ ኣብ ገለ እዋናት፡ እቲ ምልክታት-ሕማም ንነዊሕ ጊዜ ምሳኻ ይጸንሕ’ዩ። እንተ ደኣ ለጊቡካ ኔሩ፥ እሞ ዘየቛርጽ ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽግራት ምስ ዚገብረልካ፥ ምስቲ ናትካ ”ማእከል-ጥዕና” ወይ ምስ 1177 መምርሒ-ክንክን-ሕማም (Vårdguiden) ርክብ ምስ ትገብር፤ ንትሃድሶ-ሕክምና ናበይ ከም ትኸይድ ብዝበለጸ ክሕብሩኻ እዮም።

“ሶሻልስትይረልሰን” (Socialstyrelsen)፡ ንስራሕተኛታት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ዚኸውን፥ ብድሕሪ ሕማም ”ኮቪድ-19” ንተሃድሶ-ሕክምና ጭቡጥ ምኽርን ናይ ኣካላዊ-ልምምድ መደባትን ዚኸውን ናይ ደገፍ-ፍልጠት ኣዳልዩ ኣሎ።

ID87

ብኸምዚ መገዲ ካብቶም ናይ ክታበት መታለልቲ ንነብስኻ ተኸላኸል

ንጸረ ኮቪድ-19 ዚውሰድ ክታበት ብዚምልከት፡ እቶም መታለልቲ ነቲ ናይ ዝበዝሕ ሰብ ናይ ምኽታብ ድሌት ይምዝምዙዎ እዮም። ኣብዚ፡ ከመይ ጌርካ ነብስኻ ከም እትከላኸል ብዚምልከት ምኽርታት ክትረክብ ትኽእል።  
ኣብዚ እዋን'ዚ፡ መታለልቲ ነቲ ንኮቪድ-19 ዚምልከት ክታበት ኪምዝምዙዎ ይፍትኑ ኣለዉ፡ ይሕብር ፖሊስ.  መብዛሕትኡ ግዜ፡ ንኣረጋውያንን ንቅሉዓት ግዳያትን እዮም ዘታልሉ። ንሳቶም ካብ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወይ ካብቲ ወረዳኻ ይድውሉ ከም ዘለዉ ኢዮም ዚነግሩኻ፡ ንጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ኪሕዙልካ ከም ዝደለዩ ድማ ይገልጹልካ። ስለዚ ናይ ባንክ ዶሳ ወይ ናይ ባንክ ኣይ.ዲ ክትህብ ይሓቱኻ። ንስኻ ግን ፈጺምካ ክትህብ የብልካን። ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምስ ዚድወለልካ ነታ ተለፎን ቀልጢፍካ ዕጸዋ።  
ከምኡውን 1177 Vårdguiden ብዛዕባ'ቶም ነቲ ናይ ባንክ ሓበሬታ ኪፈልጡ ዚደልዩ ወይ ንክታበት ኪኽፈሉ ዚደልዩ መታለልቲ የጠንቅቕ ኣሎ።  
ብኸምዚ መገዲ ካብቶም ብቴለፎን ዘታልሉ ንነብስኹም ተኸላኸሉ
•    ምስቲ ከይተጸበኻዮ ዝረኽበካ ሰብ፡ ናይ ባንክ ዶሳ ወይ ናይ ባንክ ኣይ.ዲ ኣይተዘውትር።
•    ኮድ ይኹን ካልእ ተነቃፊ ሓበሬታ ፈጺምካ ንኻልእ ኣይትሃብ።
•    ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ምስ ዚድውለልካ፡ ተለፎን ኣይተልዕል ወይ ከኣ በቲ ንስኻ እትፈልጦ ቁጽሪ ደውል። ከምዚ እትገብር ድማ እቲ ዚድውል ሰብ ዘመድ ይኹን ወይ ካብ ባንክ ወይ ካብ ኩባንያ ወይ ካብ ትካል ይኹን ብዘየገድስ እዩ።
•    ነቲ ናባኻ ደዊሉ ብዛዕባኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ጥራይ ዝነግረካ ሰብ ኣይትእመኖ። መታለልቲ፡ ብዛዕባ ናይ ሰብ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይት ኣትዮም እውን ኪረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።
•    ከም እተታለልካ ምስ እትጥርጥር፡ ተቐላጢፍካ ንባንክኻ ሓብር፡ ንፖሊስ ኣመልክት፡ ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ድማ ንኺሕግዙኻ ተወከሶም።

እዞም ዚስዕቡ ናይ ሓበሬታ ገጻት ብቛንቋ ሽወደን ኢዮም
•    ካብቶም ብተለፎን ገይሮም ዘታልሉ ከመይ ጌርካ ከም እትከላኸል ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ወብሳይት እቶ።
•    ካባታቶም ምስ ዚድወለልካ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘሎካ ንምፍላጥ ኣብቲ 1177 Vårdguiden ኣቲኻ ብተወሳኺ ኣንብብ።
•    ኣብቲ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ወብሳይት ብምእታው ንድሕነትን  ንመታላሊ ሓበሬታን ዚምልከት ብተወሳኺ ኣንብብ