ናብ ወጻኢ ሃገር መገሻ

ምኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ (Utrikesdepartementet) ኣብዚ ጊዜ’ዚ ናብ ብዙሓት ሃገራት መገሻ ንኸይፍጸም መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ከምኡ ውን፡ ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ” (EU) ወጻኢ ዝዀና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ናይ ዘይኣድለይቲ መገሻታ እገዳ ኣውጺኡ ኣሎ። ኣብዚ ነቶም ንናይ ወጻኢ ሃገር መገሻታት ኣመልኪቶም ዝወጹ መምርሒታት ኣኪብና ነቕርቦም ኣሎና።
Uppdaterades

ID120

ንዜጋታት ወጻኢ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ከድሊ እዩ

ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ዕድሚኦም 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ኣብ ሽወደን ንምጕዕዓዝ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ዘርእይ ቅቡል ወረቐት ምስክር ከርእዩ ይግባእ። ይኹንምበር፡ እቶም ንኣብነት ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ግን ኣብ ሃገር ሽወደን ምዝጉባት ዝኾኑ ወይ ድማ ቅቡል ናይ መንበሪ ፍቓድ፡ ናይ መንበሪ መሰል፡ ናይ መንበሪ ሓለፋ ዘለዎም ኮይኖም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ካብ ናይ መርመራ ግዴታ ናጻ ኢዮም  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)። 

ካብቲ ናይ ቅምሶ መርመራ እተገብረሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ናይ ዶብ ምስጋር፡ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ሓሊፉ ኪኸውን ይግባእ። እቶም ብስራሕ ዚመላለሱን ናይ ዶብ ሰራሕተኛታትን እቲ ዘርእዩዎ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ በዝሐ ሓደ ሰሙን ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። እዚ ሓድሽ መምርሒ'ዚ ነቲ ዝሓለፈ ንምእታው ሃገር ዚምልከት ክልከላ እዩ እተማለአ ዚገብሮ።

እዘን ዚስዕባ ዓይነት መርመራታት ቅቡላት እየን፥ ጸረ-ጂን መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ ከምኡውን LAMP-መርመራ።

እቲ ወረቐት ምስክር ቅቡል ንኪኸውን፡ እዘን ዚስዕባ ሓበሬታታት ኣብቲ ወረቐት ኪሰፍራ ይግባእ።

  • ስም ናይቲ እተመርመረ ሰብ
  • ናይቲ መርመራ እተኻየደሉ ዕለት
  • እቲ እተኻየድ መርመራ፡ ጸረ-ጂን መርመራ፡ TMA-መርመራ፡ PCR-መርመራ፡ ወይ LAMP-መርመራ ምዃኑ ኪንጸር ይግባእ
  • ናይቲ መርመራ ውጽኢት
  • ወሃቢ ምስክር ወረቐት

እቲ ሓበሬታ ብቛንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ፡ ኖርወጂያን፡ ዳኒሽ ወይ ፈረንሳ፡ ብንጹር ኪሰፍር ይግባእ።

ንጠለብ መርመራ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID14

ካብተን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ናብ ሽወደን ዚግበር ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ

ክልከላ ነቲ ኣድላዪ ዘይኮነ ካብ ወጻኢ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሽወደን ዝቐንዐ መገሻ ይምልከት። እቲ ክልከላ ክሳዕ ግንቦት 31-2021 የገልግል።

ሽወደናውያን ዜጋታትን፡ ኣብ ካልእ ናይ EU/EES-ሃገራት ዜጋታት ዝኾኑን በዚ ክልከላ'ዚ ኣይቅይዱን። ናይ ካልእ EU/EES-ሃገር ዜጋ ዝኾኑ፡ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ዝኾነን እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረን ውጽኢት መርመራ ከርእዩ ይግባእ። ሽወደናውያን ዜጋታት፡ ኣብ ወጻኢ ኪቕመጡ ምስ ጸንሑ ናብዚ ኪመጹ ከለዉ ኪምርመሩ ይግባእ።  

ንክልከላ ምእታው ሃገርን ንሕድገታትን ዚምልከት ናይ ፖሊስ ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቲ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ናብ ሽወደንን ዚግበር መገሻ ዚምልከት ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሕቶን መልስን  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

እቲ ናይ ሽወደን ተቖጻጻሪ ዶባት ነቲ ሕድገታት ብኸመይ መገዲ ከም ዚትግበርን ኣየናይ ውሳነ ከም ዚውሰድን ይሕብር፡ ይኹንምበር፡ ኣብቲ ናይ ዶባት መቆጻጸሪ ቦታታት፡ እቲ ገያሻይ እዩ ሕድገታት ዚምልከቶ እንተ ኾይኑ ኪገልጽ ዘለዎ።ሓደ ሰብ፡ ንኣብነት፡ ናይ ስራሕ ምስክር ወይ ካብ ናይ ህዝባዊ ቆጸራ ደብተር እተረኽበ ሓበሬታ ከርእይ ኪኽእል ይግባእ። 

ካብ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት  

እቲ ካብ ካልእ EES ሃገር ናብ ሽወደን ዚገይሽ ሰብ፡ ኪኣቱ ዚፍቀደሉ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ነጋቲቭ ውጽኢት ምስ ዘርእይ ጥራይ እዩ። እቲ መርመራ ድማ እንተ በዝሐ 48 ሰዓታት ዝገበረ ኪኸውን ይግባእ። ስለዚ ንዓባይ ብሪጣንያ ዚምልከት ናይ ምእታው ሃገር ክልከላ፡ ከምቲ ሓፈሻዊ ነተን ካብ EU/EES ወጻኢ ዘለዋ ሃገራት ዚምልከት ክልከላ እዩ።  

ኣብ ወጻኢ ሃገራት በጺሕካ እንተ ኔርካ

ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ኮቪድ-19 ዘኸትሉ ሓደስቲ ዓሌት ቫይረስ ተራእዮም ኣለዉ። ስለዚ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና፡ ኩላቶም ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ገያሾ፡ ዜግነቶም ብዘየገድስ፡ ኪኣትዉ ከለዉ ኪምርመሩን ንሸውዓተ መዓልታት ድማ ምስ ሰብ ካብ ምርኻብ ኪቑጠቡን የተሓሳስብ። እቲ ገያሻይ ካብ ወጻኢ ምስ ኣተወ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ካልኣይ መርመራ ኪገብር ይግባእ። እዚ ድማ፡ እቲ ሰብ ቅድሚ ናብ ሃገር ምእታዉ ናይ ኮቪድ-19 ነጋቲቭ ውጽኢት ንምርኣይ ዘድልዮ ይኹን ወይ ኣይኹን ብዘየገድስ እዩ።

  • እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ ጽናሕ
  • ክሳዕ ዚከኣለካ ምስ ካልኦት ካብ ምርኻብ ተቖጠብ
  • ናብ ሽወደን ምስ ኣቶኻ ተመርመር፡ ብድሕሪኡ፡ ሓሙሽተ መዓልቲ ጸኒሕካ ድማ መሊስካ ተመርመር

ነቶም ካብ ወጻኢ ናብ ሽወደን ዚኣትዉ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒ (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ነቶም ሓደስቲ ዓሌት ቫይረስ ዚምልከት ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሓበሬታ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

1177 ብዛዕባ ናይ ቅምሶ መርመራ  (እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን እዩ)

ID15

ናብ ኣየኖት ሃገራት ክገይሽ እኽእል?

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ መጋቢት 2020፡ ነቶም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዓለም ዚግበሩ ኣገደስቲ ዘይኮኑ መገሻታት ናይ ዘይምትብባዕ ምኽሪ ሂቡ እዩ። ኣገደስቲ ዘይኮኑ መገሻታት ኪብሃል ከሎ ሰብ ንምብጻሕን ከም ቱሪስት ኴንካ ምጋሽን ይምልከት። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣብ እተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነቲ ዚህቦ ክልከላታት ከናውሖን ኪልውጦን ጸኒሑ እዩ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ነቶም ኣድለይቲ ዘይኮኑ ናብ ኖርወይ ዝዓለሙ መገሻታት ካብ 24 ጥሪ ጀሚሩ ከልኪሉዎም ኣሎ። እቲ ውሳነ ክሳዕ ብኻልእ ዚትካእ ከገልግል እዩ። ብኻልእ ወገን ነቶም ኣብ ውሽጢ EU, EES ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሸንገን ዚካየዱ መገሻታት ዚምልከት ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ የሎን።

ነቶም ካብ EU/EES/ ሃገራትን ዞባ ሸንገንን ወጻኢ ዚፍጸሙ ናይ ምብጻሕን ናይ ቱሪስትን መገሻታት ብዚምልከት እተዋህበ ናይ ዘይምትብባዕ መምርሒ ክሳዕ መጋቢት 15-2021 ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ብዛዕባ ቫይረስ ኮረናን መገሻን ዝምልከት ሓድሽ ቊጽሪ ተሌፎን ከፊቱ ኣሎ፡ 08-405 92 00። ከም’ቲ ንቡር ንህጹጻት ቈንስላውያን ኲነታት ንናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት ህጹጽ በዓል-ተራ ብቚጽሪ ተሌፎን 08-405 50 05 ክርከብ ይከኣል።ኣብ ክልቴአን ቊጽርታት ብሽወደንኛን ብእንግልዝኛን ኣገልግሎት ይህባ። ሽወደንኛ ወይ እንግልዝኛ ክትዛረብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ዘመድካ ወይ መሓዛኻ ኣብ ምርኻብ ክሕግዘካ ይኽእል’ዩ።
ብዛዕባ ዝተመዝገበ(ዝተቖርጸ) ወይ ዝተመደበ መገሻ ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሎ፡ ኣብ’ታ መገሻኻ ዝተመዝገብካላ (ዘቚረጽካላ)ትካል ወይ መገሻ ዘዳለወ ትካል፡ ዘድልየካ ሓበሬታ ድለ።

እቲ ናብ ኵለን ካልኦት ሃገራት፥ ”ኣድላይነት-ዘይብሉ መገሻታት” ንዘይምግባር ዝተዋህበ መምርሒ፥ ናብ ሃገርካ ናብ ሽወደን ንኸይትምለስ ዚኽልክል ሓፈሻዊ መምርሒ ኣይኰነን። እቲ ዝበለጸ ግን፡ ንኣብነት ኣብዚ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ቀረባ እዋን፥ ዝዀነ ዓይነት መገሻ ዘይምፍጻም እዩ። ነዚ ፍሉይ ዝዀነ ተርእዮ’ዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ፥ ንስኻ ከም ገያሻይ መጠን፡ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዘይርጉጽነት-ደረጃ’ዚ፥ ክትቅበሎ ዚግባእ’ዩ። ነቲ ናይ ርእስኻ ኩነታት ኣጽንዓዮ፥ ምስቶም ናይ መገሻ ኣዳለውቲ ወይ ናይ ነፈርቲ-ኩባንያ ድማ ርክብ ግበር። ነቲ መምርሒታትም ስዓቦ። ነቲ ካብቲ ዚምልከቶ ከባቢን፥ ካብ ”ምኒስትሪ ወጻኢ-ጉዳያት” ዚወሃብ ናይ መገሻ መምርሒን ምኽሪን ድማ ተኸታተሎ።

ID80

ብዛዕባ እቶም ክግየሸሎም ዘፍቀዱ ቦታታት ሓበሬታ ይሃሉኹም

ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩነታት ገና ውሑስ ኣይኰነን ዘሎ። ከም ገያሾ መጠን፡ መገሻኹም ክትመዝኑ ይግብኣኩም’ዩ፡ ኣዚኹም ሓበሬታ ዘለኩምን ነቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ምኽርታትን ምልክታታትን ሰብ ሞያን ድማ ኣቦ ቦታኡ እትስዕቡን ኩኑ። ምልክታት ሕማም እንተለኩም፡ ክትገሹ ኣይግብኣኩምን’ዩ። እቶም ከባብያዊ መኸላእታታትን መምርሒታትን በበግዚኡ ክወጽኡን ቀልጢፎም ድማ ክቀያየሩን ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት መከላኸሊ፡ ኣፍ ግድን ክትገብር ዘገድድን ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ድማ ክህሉ ዘገድድን መምርሒ ክህሉ ይኽእል።

ብምኽንያት እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት፡ ናብ ሽወደን ክትመጹ እንተዘይ ክኢልኩም UD ወይ ከኣ በዓል መዚ ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ብመጓዓዝያ ክሕግዘኩም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ’ዚ ምስቶም ትጓዓዙሎም ዘለኹም ትካል ርክብ ግበሩ ኢኹም፡ ከምኡውን ንመከላኸሊ መድሕንኩም ድማ  ረኣይዎ ኢኹም።

በዚ ኣፕ እዚ ኣቢልኩም appen UD Resklar ብዛዕባ እቲ እትገሽዎ ቦታ፡ ህሉው ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣምበሳደራት’ውን ህሉው ሓበሬታ መገሻ ኣብ ስዊድን ወጻኢ ዝብል ሓበሬታ ኣሎዎም። 

ID16

ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ዓይነት ደንብታት እዮም ጸኒዖም ዘለዉ?

ገለ-ገለ ሃገራት፡ ጌሽካ መታን ናብኣተን ንምእታው ኪፍቀደልካ፥ ”ኮቪድ-19” ዘይብልካ ምዃኑ ናይ ምስክር-ወረቐት ኪህልወካ ይጠልባ እየን። ካልኦት ሃገራት ውን፡ ዜጋታተን እንተ ደኣ ነቲ ”ግዴታዊ-ውሸባ” ከይተገብረሎም ናብ ሃገሮም ኪምለሱ ኰይኖም፥ ምስክር-ወረቐት ኪህልዎም ይጠልባ እየን። እተፈላለያ ሃገራት እተፈላለየ ወረቐት ምስክር እየን ዚጠልባ፡ ስለዚ ንስኻ ኣብታ እትገሻ ዘሎኻ ሃገር እንታይ ከም ዘገልግል ሓበሬታ ኪህልወካ ይግባእ። 

ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ምሃብ ናይ ሕክምና ልሙድ ዕማም ኣይኮነን። ይኹንምበር፡ ነቲ ናይ መገሻ ወረቐት ምስክር ዚምልከት መርመራ ንምሃብ ዝተዳለዉ ብዙሓት ናይ ሕክምና ኣገልገልቲ ኣለዉ።