Ansvarsfördelning i arbetet med vaccination

Här hittar du information om vilket ansvar berörda myndigheter har i arbetet med vaccination mot covid-19.
Uppdaterades

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringen och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

  • Ta fram rekommendationer för vaccinationen mot covid-19.
  • Samordna och planera för distribution av vaccinet till regionerna.
  • Säkerställa möjligheten att registrera vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret för att kunna följa upp vaccinationernas täckning och effekt.
  • Genomföra samordnade nationella informationsinsatser till allmänheten om vaccination mot covid-19.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens roll under arbetet med covid-19.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot covid-19. Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Läs mer om Läkemedelsverkets roll under arbetet med covid-19.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Myndigheten stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Läs mer om Socialstyrelsens uppdrag med covid-19.

Regionerna

Regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att

  • distribuera vaccin inom den egna regionen
  • planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras
  • erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Regeringens information om förutsättningar för att genomföra vaccinering

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, som är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB:s uppgift är att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevaka och bedöma konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, och att möjliggöra samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se.

Läs mer om MSB:s arbete med anledning av coronaviruset.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Regeringen har gett länsstyrelserna uppdraget att hjälpa regionerna att vaccinera mot covid-19. Du hittar mer information om länsstyrelsernas uppdrag hos regeringen.